POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. De aceea, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul UE 679/2016, vă prezentăm în cele ce urmează modul și scopul în care Nicolae Ștefănuță – Europarlamentar, prin intermediul website-ului www.stefanuta.ro, colectează și prelucrează date cu caracter personal.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate, pentru a fi pe deplin informați cu privire la drepturile dumneavoastră.

1. OPERATORUL DE DATE PERSONALE ȘI PERSOANELE ÎMPUTERNICITE

Site-ul stefanuta.ro este site-ul oficial al eurodeputatului Nicolae Ștefănuță, membru al Grupării Verzi în Parlamentul European, având următoarele date de contact:

Nicolae Ștefănuță MEP
Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Turnului nr. 12, jud. Sibiu
E-mail:  teamstefanuta@gmail.com

Pentru gestionarea datelor colectate de la utilizatori în timp ce aceștia folosesc software-ul de mesagerie directă WinWithMe și, respectiv, software-ul Action Network ca platformă pentru CRM, e-mail și pagini de acțiune, operatorul colaborează cu următoarele persoane împuternicite:

I. Action Network (Action Squared Inc.; 1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Politica de confidențialitate disponibilă la adresa: https://actionnetwork.org/privacy) ca o soluție CRM cuprinzătoare, e-mail integrat, platformă de pagini de acțiune.

II. WinWithMe (Estratos Digital GmbH, 98 Sommerhaidenweg, Wien 1190, Austria; Politica de confidențialitate disponibilă la adresa: https://www.estratos.eu/privacy) ca instrument de mesagerie directă Facebook Messenger. WinWithMe folosește următorii sub-procesatori care stochează toate datele personale colectate în UE:
II.A) Serviciu Google Cloud Platform - pentru stocarea și accesarea datelor personale furnizate de sub-procesatorul de date Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Termenii de prelucrare și protecție a datelor și condițiile de securitate aferente sunt disponibile la adresa: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
II.B) Cloud Functions for Firebase, Firebase Realtime Database, Cloud Storage for Firebase - pentru a stoca și accesa datele personale furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Google operează de obicei aceste servicii de pe un server Google din SUA și stochează datele acolo. Google este certificat în conformitate cu acordul Privacy Shield și, prin urmare, oferă o garanție în conformitate cu legile europene privind confidențialitatea datelor, î conform politicii disponibile la adresa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

2. CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Atunci când accesați site-ul stefanuta.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt colectate sau prelucrate în mod automat.

Site-ul nostru colectează exclusiv datele personale pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel, precum și datele furnizate de dumneavoastră în cazul semnării petițiilor promovate pe site-ul nostru sau în cazul alăturării la mișcarea Verde deschis.

Pot astfel fi colectate și prelucrate – exclusiv pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră – următoarele tipuri de date:
- Nume și prenume;
- Data nașterii/vârstă (cu mențiunea că site-ul nostru nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor minore, iar orice astfel de date identificate vor fi șterse de îndată);
- Adresă;
- CNP;
- Cetățenie;
- Număr de telefon;
- Adresă de e-mail.

În plus, următoarele date vor fi colectate în timp ce interacționați cu noi pe pagina de Facebook a lui Nicu Ștefănuță:
- Facebook Page-Scoped-User-ID (un număr de identificare a utilizatorului de Facebook bazat pe sesiune, atribuit de Meta);
- mesajele și răspunsurile, intrările de text libere trimise și mesajele primite de persoana vizată prin WinWithMe (software de mesagerie directă utilizat pentru gestionarea interacțiunii publice pe pagina de Facebook);

Totodată, atunci când vizitați website-ul nostru, adresa dumneavoastră de IP și/sau informații privind browser-ul utilizat sau dispozitivul de pe care accesați site-ul (informații de tip cookie) pot fi involuntar înregistrate. Cu toate acestea, nu folosim datele astfel colectate pentru a vă identifica și nici în alte scopuri, ci doar pentru a asigura funcționalitatea site-ului.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII

Scopul principal al prelucrării datelor personale indicate mai sus este acela de a putea răspunde cererilor, mesajelor, comentariilor și petițiilor dumneavoastră, precum și pentru a vă putea ține la curent cu activitățile desfășurate și proiectele derulate în cadrul mișcării Verde deschis.

Cu titlu excepțional, vom prelucra datele dumneavoastră personale în cadrul activităților ocazionale de realizare a unor sondaje de opinie, sau a activităților de semnare și gestionare petiții on-line, însă numai în măsura în care dumneavoastră vă exprimați acordul de a participa la aceste sondaje sau de a semna aceste petiții, oferind voluntar datele dumneavoastră personale, strict necesare pentru realizarea sondajului sau semnarea petiției.

Având în vedere că activitatea de petiționare este reglementată de legislația din România (OG nr. 27/2002) și că petițiile anonime sau fără date de identificare nu sunt luate în considerare, pentru a participa ca semnatar a unei petiții promovate prin site-ul nostru, va trebui să ne furnizați următoarele date: email, nume, prenume, județ, număr de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv în scopul susținerii petiției respective (inclusiv pentru depunerea sa la autorități și instituții competente identificate în petiție).

În cazul sondajelor, datele oferite voluntar de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scop statistic și pentru informarea noastră, nefiind destinate altor persoane sau utilizate în niciun alt scop.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus declarate îl constituie, după caz:
- interesul nostru legitim de a asigura funcționalitatea site-ului (în cazul datelor de tip adresa IP);
- interesul nostru legitim de a asigura funcționalitatea software-ului WinWithMe de mesagerie directă a paginii de Facebook Nicu Ștefănuță (în cazul datelor de tip Facebook Page-Scoped-User-ID, mesaje și răspunsuri pe Facebook, intrări de text libere trimise și mesaje primite prin Facebook de persoana vizată prin WinWithMe);
- consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin alăturarea la mișcarea Verde deschis sau prin bifarea căsuțelor de transmitere mesaj, de participare la sondaje sau de semnare a unei petiții (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR).

4. DESTINATARI

Ca regulă generală, în conformitate cu scopul declarat al prelucrării datelor cu caracter personal, nu colectăm și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio altă persoană, cu excepția celor indicate mai sus.

În situația în care ați solicitat să fiți semnatari ai unei petiții promovate pe site-ul nostru, furnizând expres datele dumneavoastră personale în acest scop (conform dispozițiilor OG nr. 27/2002, semnarea petițiilor fără indicarea datelor de identificare a semnatarilor nu este posibilă), o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, CNP, cetățenie, județ, date de contact) pot fi trimise alături de petiția semnată către autoritățile și instituțiile publice sesizate, identificate în mod expres în petiție.

Aceste instituții și autorități sunt operatori de date cu caracter personal de sine stătători și sunt obligate să folosească datele exclusiv în scopul rezolvării petiției (conform legislației aplicabile și a Regulamentului GDPR (Regulamentul UE 679/2016)).

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară realizării scopurilor de prelucrare declarate mai sus.

În cazul în care sunteți semnatar al unei petiții, datele personale vor fi stocate doar până la momentul soluționării petiției semnate.

În cazul sondajelor de opinie, după finalizarea sondajului la care ați participat datele personale furnizate sunt transformate în date statistice anonimizate.

6. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dumneavoastră personale.

Așa fiind, pentru îndeplinirea scopurilor declarate mai sus, informațiile dumneavoastră pot fi accesate numai de către personal instruit, voluntari și/sau contractori instruiți la rândul lor în mod corespunzător, și numai pe baza unui drept de acces limitat la nevoia legată de activitatea persoanei respective, cum ar fii:
- pentru menținerea funcționalități sau administrarea site-ului nostru;
- pentru efectuarea analizei datelor, în vederea realizării sondajelor de opinie sau a administrării petițiilor la care ați solicitat să participați;
- pentru a răspunde solicitărilor și petițiilor dumneavoastră;
- pentru a vă ține la curent cu activitățile derulate de Nicolae Ștefănuță și cu mișcarea Verde deschis;
-
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este impusă prin lege sau solicitată de o instituție abilitată a statului.

Nicio persoană care nu provine din România sau din Uniunea Europeană și care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv clauze standard de protecție a datelor (art 46 (2) GDPR), nu va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate, precum și alte articole afișate pe site-ul nostru și în comunicările noastre, urmăresc să vă ofere o descriere clară și transparentă a modului în care pot fi utilizate informațiile dumneavoastră personale, conform celor descrise în prezentul document.
Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc. Puteți obține confirmarea informațiilor pe care le deținem și solicita o copie a acestor informații prin transmiterea unui mesaj în acest sens, la următoarea adresa de e-mail: teamstefanuta@gmail.com.
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete, cu mențiunea că în cazul petițiilor, rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;Vă retrageți consimțământul exprimat anterior și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;Datele anonimizate, care au fost astfel lipsite de caracterul personal, pot fi în continuare prelucrate exclusiv pentru scopuri statistice.
Dreptul de a restricționa procesarea, respectiv dreptul de a cere ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată, dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.
Dreptul la opoziție, putând oricând să vă opuneți datelor prelucrate prin consimțământ sau pe baza interesului legitim, în condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR și de prezenta Politică de confidențialitate.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, în măsura în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (Regulamentul GDPR).
Dreptul de a vă adresa unei Autorități de Supraveghere competente, ori de câte ori considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate și nu ați primit un răspuns satisfăcător din partea noastră.Pentru datele colectate prin consimțământ, inclusiv în cazul petițiilor, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.Nu utilizăm procese decizionale automatizate (inclusiv crearea de profiluri), care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra drepturilor dumneavoastră.

8. NOTIFICĂRI

Puteți exercita oricare dintre drepturile listate mai sus prin folosirea metodelor de a ne contacta disponibile pe site-ul nostru, respectiv prin intermediul paginii de contact sau prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail teamstefanuta@gmail.com.

9. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, iar răspunsul nostru nu a fost satisfăcător, vă rugăm să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesibilă la următoarea adresă:
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.